Innkalling til årsmøte i Sandnes Innebandyklubb 2022
Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes IBK.
Årsmøtet avholdes 20.2.2023 kl 1900 på i sosialt rom i Kleivanehallen, Skaraveien 100, 4326
Sandnes.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.2.2023 til
leder@sandnesibk.no. Forslag må stiles til Årsmøte i Sandnes IBK 2022, og det må tydelig fremgå
navn på forslagsstiller og tittel på forslaget. Beskrivelse av forslaget og begrunnelse må fremgå av
forslaget.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på Spond.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes IBK i minst én
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Sandnes IBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte eller spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Sandnes IBK
kontaktes på leder@sandnesibk.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Sandnes IBK